A MIZUGLÓNK program Adatkezelési tájékoztatója

A MIZUglónk program keretén belül Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatala az Ön által megadott személyes adatokat – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK Irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. rendelet (a továbbiakban: GDPR) előírásainak betartásával – az alábbiak szerint használja fel:

 1. Adatkezelő adatai, elérhetősége:

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatala

Székhelye: 1145 Budapest, Pétervárad utca 2.

Elektronikus levélcím: hivatal@zuglo.hu

Telefon: +36 1 8729 100

 1. Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége:

Cím: 1145 Budapest, Pétervárad utca 2.

E-mail: adatvedelem@zuglo.hu

 1. Az adatkezelés jogalapja: Az érintett adatkezelési tájékoztatáson alapuló írásbeli hozzájáruló nyilatkozata.
 2. A kezelt adatok köre: Az érintett e-mailcíme, neve
 3. Az adatkezelés célja: Tájékoztatás, kapcsolattartás a MIZUglónk program híreivel, eseményeivel kapcsolatban
 4. Az adatkezelés időtartama: Az adatkezelő a megadott adatokat határozatlan ideig vagy az érintett hozzájárulásának visszavonásáig kezeli.
 5. Az adatokhoz való hozzáférés: Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal feladat végrehajtásában részt vevő munkatársai.
 6. Az adatkezeléssel kapcsolatban az érintett joga: A GDPR 13. cikk (2) bekezdés alapján:
  • A tájékoztatás kéréséhez való jog

Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tájékoztatást kérhet az adatkezelőktől és az adatfeldolgozótól arról, hogy

 1. mely személyes adatait,
 2. milyen jogalapon,
 3. milyen adatkezelési cél teljesítése érdekében,
 4. milyen forrásból,
 5. mennyi ideig kezeli,
 6. kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait.

 

Az érintett kérelmét legfeljebb egy hónapon belül, az általa megadott elérhetőségen teljesíteni kell.

 • A helyesbítéshez való jog

Az érintett az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül írásban kérheti, hogy az adatkezelő és adatfeldolgozó módosítsa valamely személyes adatát.

 • A törléshez való jog

Az érintett az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül írásban kérheti a személyes adatainak a törlését, kivéve, ha az adatkezelés jogszabályon alapul, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez szükséges.

 • Adatkezelés korlátozásához (zárolásához) való jog

Az érintett az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül írásban kérheti, hogy az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha

 1. az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen,
 2. az érintett vitatja az adatok pontosságát,
 3. az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, ehelyett kéri azok felhasználásának a korlátozását,
 4. az adatkezelőnek már nincsen szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igényei érvényesítéséhez, előterjesztéséhez vagy védelméhez.

 

Az adatkezelés korlátozása az a) pontban foglalt esetben arra az időtartamra szól, amíg az adatkezelő megállapítja, hogy az adatkezelés jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben. Az a)-d) pontban foglalt esetben a korlátozás a kérelemben foglaltak szerinti ellenőrzés lefolytatásáig tart.

 

 • A tiltakozáshoz való jog

Az érintett az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül írásban tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha az adatkezelő a személyes adatot közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljából továbbítaná, felhasználná.

 

 1. Az érintett az adatkezeléssel kapcsolatos jogainak a gyakorlása iránti kérelmet Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatala jegyzőjénél személyesen, az adatkezelő székhelyén, postai úton vagy elektronikusan az adatvedelem@zuglo.hu email címen kérheti.

 

Az adatkezelő esetében a jegyző a kérelmet 25 napon belül megvizsgálja, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Az érintett a jogai megsértése esetén bírósághoz fordulhat vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálatát kezdeményezheti.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság,

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Cím: 1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c,

Telefon: +36 (1) 391-1400

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

web oldala: https://www.naih.hu

A jogérvényesítés módjára az Infotv. 22-23. §-a, valamint az 52-58. §-a vonatkozik.

2022-09-29T12:22:50+00:00